પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

નાની સિંચાઇ તળાવો (એમ.આઇ.ટેન્ક )

અ.નં તાલુકાનું નામ તળાવનું નામ સંગ્રહ શકિત દ.લા.ધન મીટર
૧૦૧ ’’ ’’ નાના કોઠાસણા ૦.૧
૧૦૨ વિજાપુર હસનપુર (સોજા) ૦.૦૯
૧૦૩ ’’ ’’ અભરામપુરા ૦.૦૩
૧૦૪ ’’ ’’ ગેરીતા ૦.૦૮
૧૦૫ ’’ ’’ માલોસણ ૦.૧૪
૧૦૬ ’’ ’’ કુકરવાડા ૦.૦૪
૧૦૭ ’’ ’’ લોડો ( સસલુ) ૦.૧
૧૦૮ ’’ ’’ મોતીપુરા ૦.૧૧
૧૦૯ કડી આગોલ ૦.૧૨
૧૧૦ ’’ ’’ સૂરજ ૦.૦૪
૧૧૧ ’’ ’’ આદુંદરા ૦.૦૯
૧૧૨ ’’ ’’ દેઉસણા ૦.૦૭
૧૧૩ ’’ ’’ વડુ ૦.૦૬
૧૧૪ ’’ ’’ નદાણ ૦.૦૮
૧૧૫ કડી ઉમતા ૦.૦૯
૧૧૬ ’’ ’’ ડરણ ૦.૧
૧૧૭ ’’ ’’ કલ્યાણપુરા ૦.૧૯
૧૧૮ ’’ ’’ જેસંગપુરા ૦.૧
૧૧૯ ’’ ’’ રંગપુરડા ૦.૧૪
૧૨૦ ’’ ’’ દેઉસણા ૦.૦૮
૧૨૧ ’’ ’’ આગોલ(વેસુ) ૦.૦૮
૧૨૨ ’’ ’’ ગલોદ્રા ૦.૦૮
૧૨૩ ’’ ’’ નદાણ ૦.૦૮
૧૨૪ ’’ ’’ વરખડિયા ૦.૦૫
૧૨૫ ’’ ’’ બાવલુ ૦.૦૮
૧૨૬ ’’ ’’ મેઠા(સીમ) ૦.૦૮
૧૨૭ ’’ ’’ નારાણપુરા (સીમ) ૦.૦૩
૧૨૮ ’’ ’’ બાવલુ ૦.૦૫
૧૨૯ ’’ ’’ દેલ્લા ૦.૦૮
૧૩૦ ’’ ’’ ઝાલોડા ૦.૦૮
૧૩૧ ઉંઝા નવાપુરા ૦.૧૨
૧૩૨ ’’ ’’ ઉંઝા (વેજનાથ) ૦.૧૨
૧૩૩ ’’ ’’ મકતુપુર ૦.૧૪
૧૩૪ ’’ ’’ વણગલા ૦.૧૨
૧૩૫ ’’ ’’ ડાભી ૦.૧૪
૧૩૬ ’’ ’’ ટુંડાવ ૦.૧૧
૧૩૭ ’’ ’’ ઉનાવા(મેમ) ૦.૧૨
૧૩૮ ’’ ’’ કહોડા ૦.૧૨
૧૩૯ ’’ ’’ અમુઢ ૦.૧૪
૧૪૦ ’’ ’’ જગન્નાથપુરા ૦.૦૬
૧૪૧ ’’ ’’ પળી ૦.૦૫
૧૪૨ ’’ ’’ ઉપેરા ૦.૧
૧૪૩ ’’ ’’ ઉનાવા(પોપેન્ડા) ૦.૧૧
૧૪૪ ’’ ’’ ઉપેરા ૦.૧
૧૪૫ ’’ ’’ મહેરવાડા ૦.૦૯
૧૪૬ ’’ ’’ દાસજ ૦.૦૯
૧૪૭ ’’ ’’ ઐઠોર ૦.૦૯
૧૪૮ ’’ ’’ ભુણાવ ૦.૦૯
૧૪૯ ’’ ’’ ઐઠોર ૦.૦૬
૧૫૦ ’’ ’’ મકતુપુર(કામ્બાલીયુ) ૦.૦૯
૧૫૧ ’’ ’’ અમુઢ ૦.૦૩
૧૫૨ ’’ ’’ સુણોક ૦.૧૧
૧૫૩ ’’ ’’ કામ્બલી ૦.૦૫
૧૫૪ ’’ ’’ ઉનાવા ૦.૦૩
૧૫૫ ’’ ’’ મકતુપુર (કુકક)ુ ૦.૧૧
૧૫૬ ’’ ’’ ઐઠોર (ખોડીયાર) ૦.૦૫
૧૫૭ ’’ ’’ ગંગાપુર ૦.૦૫
૧૫૮ ’’ ’’ ઉનાવા ૦.૦૬
૧૫૯ ’’ ’’ કહોડા ૦.૧૨
૧૬૦ ’’ ’’ કંથરાવી ૦.૧૧
૧૬૧ ’’ ’’ સુણોક ૦.૧૧
૧૬૨ ’’ ’’ ઉંઝા ૦.૦૯
૧૬૩ ’’ ’’ મકતુપુર ૦.૦૩
૧૬૪ ’’ ’’ વરવાડા ૦.૦૧
૧૬૫ ’’ ’’ વિશોલ ૦.૦૫
૧૬૬ બેચરાજી અજબપુરા ૦.૦૬
૧૬૭ ’’ ’’ આદીવાડા ૦.૦૬
૧૬૮ ’’ ’’ આસજોલ ૦.૧૧
૧૬૯ ’’ ’’ આંબલા ૦.૦૪
૧૭૦ ’’ ’’ બેચરાજી ૦.૧૪
૧૭૧ ’’ ’’ ભલગામડા ૦.૦૮
૧૭૨ ’’ ’’ ચંદ્રોડા ૦.૦૭
૧૭૩ ’’ ’’ ચડાસણા ૦.૦૯
૧૭૪ ’’ ’’ ચાંદણકી ૦.૦૪
૧૭૫ ’’ ’’ દેથલી ૦.૧૪
૧૭૬ ’’ ’’ દેલવાડા ૦.૧
૧૭૭ ’’ ’’ દેલવાડા - ર ૦.૦૩
૧૭૮ ’’ ’’ ડેડાણા ૦.૦૯
૧૭૯ ’’ ’’ ડોડીવાડા ૦.૧૨
૧૮૦ ’’ ’’ ડોડીવાડા - ર ૦.૦૩
૧૮૧ ’’ ’’ ડોડીવાડા - ૩ ૦.૦૩
૧૮૨ ’’ ’’ ડેડ્રાદા ૦.૦૧
૧૮૩ ’’ ’’ દેલપુરા (ખાંટ) ૦.૦૪
૧૮૪ ’’ ’’ ધનપુરા ૦.૦૪
૧૮૫ ’’ ’’ ફીચડી ૦.૦૩
૧૮૬ ’’ ’’ ગણેશપુરા ૦.૦૩
૧૮૭ ’’ ’’ કનોડા ૦.૧૨
૧૮૮ ’’ ’’ કરણસાગર ૦.૧૬
૧૮૯ ’’ ’’ ખાંભેલ ૦.૧૬
૧૯૦ ’’ ’’ કાલરી - 1 ૦.૦૮
૧૯૧ ’’ ’’ કાલરી - ર ૦.૦૪
૧૯૨ ’’ ’’ મંડાલી ૦.૦૪
૧૯૩ ’’ ’’ મોઢેરા ૦.૦૮
૧૯૪ ’’ ’’ રાંતેજ ૦.૧
૧૯૫ ’’ ’’ સુરપુરા ૦.૦૩
૧૯૬ ’’ ’’ સદુથલા ૦.૦૬
૧૯૭ ’’ ’’ સુજાણપુરા ૦.૦૩
૧૯૮ ’’ ’’ વિજાપુરડા ૦.૦૨
૧૯૯ ’’ ’’ કકાસણા ૦.૦૩
૨૦૦ ’’ ’’ ગાંભુ ૦.૩૫
૨૦૧ મહેસાણા લાખવડ ૦.૦૭
૨૦૨ ’’ ’’ બામોસણા ૦.૧૨
૨૦૩ ’’ ’’ જમનાપુર ૦.૦૭
૨૦૪ ’’ ’’ મોટીદાઉ ૦.૧૫
૨૦૫ ’’ ’’ હાડવી ૦.૦૪
૨૦૬ ’’ ’’ દેલા ૦.૦૨
૨૦૭ ’’ ’’ નાગલપુર ૦.૦૯
૨૦૮ ’’ ’’ વડસ્મા ૦.૦૯
૨૦૯ ’’ ’’ નુગર ૦.૦૫
૨૧૦ ’’ ’’ ગીલોસણ ૦.૦૪
૨૧૧ ’’ ’’ તાવડીયા ૦.૦૭
૨૧૨ ’’ ’’ નદાસા ૦.૦૭
૨૧૩ ’’ ’’ ગઢા ૦.૦૫
૨૧૪ ’’ ’’ દેદીયાસણ ૦.૦૨
૨૧૫ ’’ ’’ મુલસણ ૦.૦૮
૨૧૬ ’’ ’’ પાલજ ૦.૦૩
૨૧૭ મહેસાણા કરણપુરા ૦.૦૩
૨૧૮ ’’ ’’ સાંથલ ૦.૦૬
૨૧૯ ’’ ’’ ગઢા ૦.૦૫
૨૨૦ ’’ ’’ ગોરાદ ૦.૦૮
૨૨૧ ’’ ’’ ઉચરપી ૦.૦૩
૨૨૨ ’’ ’’ માંકણજ ૦.૧૩
૨૨૩ ’’ ’’ કડવાસણ ૦.૦૩
૨૨૪ ’’ ’’ સીડોસણા ૦.૦૮
૨૨૫ ’’ ’’ વિરસોડા ૦.૧૬
૨૨૬ ’’ ’’ પાંચોટ ૦.૦૨
૨૨૭ ’’ ’’ ખરસડા ૦.૧૧
૨૨૮ ’’ ’’ છઠીયારડા ૦.૦૨
૨૨૯ ’’ ’’ વિરતા ૦.૧૨
૨૩૦ ’’ ’’ અજબપુરા ૦.૦૮
૨૩૧ ’’ ’’ પીલુદરા ૦.૦૪
૨૩૨ ’’ ’’ રામોસણા ૦.૦૨
૨૩૩ ’’ ’’ પાલોદર ૦.૦૨
૨૩૪ ’’ ’’ આનંદપુરા (પાંચોટ) ૦.૦૩
૨૩૫ ’’ ’’ બલોલ ૦.૦૫
૨૩૬ ’’ ’’ ફતેહપુરા ૦.૦૫
૨૩૭ ’’ ’’ ચિત્રોડીપુરા ૦.૦૩
૨૩૮ ’’ ’’ સામેત્રા ૦.૧
૨૩૯ ’’ ’’ કાનપુરા ૦.૦૪
૨૪૦ ’’ ’’ મગુના ૦.૧
૨૪૧ ’’ ’’ નુગર ૦.૦૮
૨૪૨ ’’ ’’ પાલજ ૦.૦૫
૨૪૩ ’’ ’’ તેજપુરા ૦.૦૫
૨૪૪ ’’ ’’ કટોસણ ૦.૦૯
૨૪૫ ’’ ’’ દેવીનાપુરા ૦.૧૭
૨૪૬ ’’ ’’ મુદરડા ૦.૦૯
૨૪૭ ’’ ’’ પાંચોટ ૦.૦૩
પાછળ જુઓ