પંચાયત વિભાગ
શ્રીમતિ એમ. એચ. પટેલ
શ્રીમતિ એમ. એચ. પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
Welcome To Becharaji Taluka
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો
જીલ્લો પસંદ કરો
પંચાયત વિભાગમહેસાણા જીલ્લોબેચરાજી તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

બેચરાજી
ગ્રામ પંચાયત ૫૨
ગામડાઓ ૫૨
વસ્‍તી ૯૨૦૯૬
શ્રી બહુચર માતા નુ મંદિર બહુજ પ્રખ્યાત છે.અહિ ચૈત્ર  મહિનાની પૂનમ નો બહુજ મોટો મેળો ભરાય છે.