પંચાયત વિભાગ

શ્રીમતિ એમ. એચ. પટેલ
શ્રીમતિ એમ. એચ. પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગમહેસાણા જીલ્લોબેચરાજી તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


બેચરાજી
ગ્રામ પંચાયત ૫૨
ગામડાઓ ૫૨
વસ્‍તી ૯૨૦૯૬
શ્રી બહુચર માતા નુ મંદિર બહુજ પ્રખ્યાત છે.અહિ ચૈત્ર  મહિનાની પૂનમ નો બહુજ મોટો મેળો ભરાય છે.