જોટાણા તાલુકા પંચાયત
શ્રી લાલજી પ્રહલાદજી ઠાકોર
શ્રી લાલજી પ્રહલાદજી ઠાકોર
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત, જોટાણા
શ્રી ડો.સુરેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
શ્રી ડો.સુરેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી તાલુકા પંચાયત, જોટાણા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

સમાચાર અને પ્રોગ્રામ

તાલુકા વિષે

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ - -
  • ગ્રામ પંચાયતો - -
  • વિસ્તાર - -
  • વસતી - -
  • સાક્ષરતા - -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ - -
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ - -
  • કોલેજો - -
વધારે...

Last Update : 20/3/2019

Users : 537354