પંચાયત વિભાગ
maru-gam5
મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોસતલાસણ

સતલાસણના ગામો

 
  અજબપુરા (જીવક)   જેસપુર    સાદ્ગાસણ 
  આનંદ ભાંખરી   કાજીપુર    સમરપુર 
  અંકાલીયારા   કનેડીયા    સાંતોલા 
  બેદાસમા    કેશરપુરા    સરદારપુર (છી) 
  ભાલુ મોટી    કેવડાસન    સરતાનપુર (ગઢ) 
  ભાલુ નાની    ખારી    સતલાસણા
  ભાલુસણા    ખીલોડ    સતલાસણ
  ભાણાવાસ    ખોડામલી    સેમોર 
  ભાટવાસ    કોઠાસણા મોટા    શાહપુરા (ગઢ) 
  ભીમપુર    કોઠાસણા નાના    શેશાપુર 
  ચેલાના    કુબડા    સુદાસણા
  છેલપુરા    મલાના    તખ્તપુરા 
  ઢાંઢીવાસ    માલાપુરા    તાલેગઢ 
  ધરવાણીયા    મુમનવાસ    ટીંબા 
  ધરોઇ    નવાવાસ   ઉમરી 
  દુલાણા   નેદારડી   ઉમરેચા 
  ફતેપુરા   નીઝામપુર    વંડેલ 
  ગલાલપુર   ઓતલપુર    વાધેર 
  ગમનપુર    પીરોજપુરા    વાધવા-મંડાવા 
  ગમાનપુરા    રબારીવાસ    વજાપુર 
  ગોઠડા    રાધુપુરા    વાંસદા
  હડોલ    રાજપુર (ગઢ)    વસઇ 
  હીંમતપુરા    રંગપુર (ગઢ)    વાવ
  ઇશાકપુરા   રાણપુર   વાવડી (ગઢ)
  જશપુરીયા    રીંછડા