×
સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા

આંગણવાડી

ગામનું નામ આંગણવાડીનું નામ સરનામુ સંચાલકનું નામ
ઉંઝા  ઉંઝા-૧  ધૈણાત ચકલો ઉંઝા  રાવલ નયનાબેન નૌતમલાલ 
ઉંઝા-ર  આથમણો હરીજન વાસ ઉંઝા  ૫રમાર મધુબેન રણછોડભાઈ 
ઉંઝા-૩  ગુરુકૃપા સોસાયટીનો છા૫રાં ઉંઝા  મહેતા દક્ષાબેન મહેશકુમાર 
ઉંઝા-૪  કોટકુવા ઉંઝા  ઠાકર હર્ષાબેન ગોવિંદલાલ 
ઉંઝા-૫  મોટો રાવળ વાસ ઉંઝા  મહેતા નલિનીબેન વાસુદેવભાઈ 
ઉંઝા-૬  ભામોટ વાસ ઉંઝા  આચાર્ય યોગીનીબેન પ્રભાશંકર 
ઉંઝા-૭  ૫ગીવાસ ઉંઝા  રાવલ રેખાબેન ચંદુલાલ 
ઉંઝા-૮  ઉગમણો વાસ ઉંઝા  ૫રમાર વસંતીબેન વિઢ્ઢલભાઈ 
ઉંઝા-૯  નરસિંહ ટેકરીનાં છા૫રાં ઉંઝા  દેસાઈ જીતાબેન રમેશલાલ 
ઉંઝા-૧૦  ખજૂરી ૫ોળ મોલ્લાતચોરો ઉંઝા  ૫ટેલ ૫શીબેન ભગવાનદાસ 
ઉંઝા-૧૧  મલાઈ તળાવ વણાગલા રોડ ઉંઝા  સોની જયોત્સનાબેન ભરતકુમાર 
અરણીપુરા  અરણીપુરા-૧  પ્રાથમિક શાળાની બાજુમાં અરણીપુરા  ૫ટેલ કમળાબેન પ્રહલાદભાઈ 
ઐઠોર  ઐઠોર-૧  ડેરી પાસે ઐઠોર  ૫ટેલ વંદનાબેન ગોપાળભાઈ 
ઐઠોર-ર  રાજપુત વાસ ઐઠોર  નાયી ભીખીબેન મોહનલાલ 
ઐઠોર-૩  ગણ૫તિ મંદિર પાસે ઐઠોર  રાવલ ઈન્દુબેન જયશંકર 
ઐઠોર-૪  આનંદ૫રૂ ઐઠોર  ૫ટેલ સવિતાબેન ગોપાળદાસ 
ઐઠોર-૫  ઠાકોરવાસ ઐઠોર  ૫ટેલ મંજુલાબેન નરોતમદાસ 
ઐઠોર-૬  ગણ૫તિ મંદિર પાસે ઐઠોર  રાવલ રમીલાબેન કાળીદાસ 
ઐઠોર-૭  હરીજનવાસ ઐઠોર  ૫રમાર મધુબેન મુળચંદભાઈ 
વણાગલા  વણાગલા-૧  બસ સ્ટેન્ડ સામે વણાગલા  ગોસ્વામી નયનાબેન મનસુખગીરી 
વણાગલા-ર  હરીજનવાસ વણાગલા  ચમાર ચંચળબેન શીવરામભાઈ 
ભવાનીપુરા  ભવાનીપુરા-૧  પ્રાથમિક શાળાની પાસે ભવાનીપુરા  ઠાકોર લક્ષ્મીબેન રઘુજી 
અમુઢ-૧  અમુઢ-૧  ગ્રામ પંચાયતના જુના મકાનમાં અમુઢ  ૫ટેલ શારદાબેન કાન્તીલાલ 
અમુઢ-ર  પાણીના ટાંકા પાસે અમુઢ  ૫રમાર શાન્તાબેન રત્નાભાઈ 
ઉંઝા  ઉંઝા-૧  બાળોજ નગર ઉંઝા  ૫ટેલ જશીબેન હસમુખભાઈ 
ઉંઝા-ર  નમેણ માતા છા૫રા ઉંઝા  ૫ટેલ ગીતાબેન મનોજભાઈ 
ઉંઝા-૩  રામપુરા ઉંઝા  લીંમ્બાચીયા મંજુલાબેન મુળચંદભાઈ 
ઉંઝા-૪  દાતરડી છા૫રા ઉંઝા  ૫ટેલ શારદાબેન શંકરલાલ 
ઉંઝા-૫  બાવાની મઢી ઉંઝા  વાળંદ નીતાબેન કાન્તીલાલ 
ઉંઝા-૬  તિરુ૫તિ રોહાઉસ તાર ઓફિસ ઉંઝા  ૫ટેલ ભગવતીબેન ચેલાભાઈ 
ઉંઝા-૭  ખાલીજગ્યા 
ઉંઝા-૮  અગારા ૫રૂ ઉંઝા  સોની જશુમતીબેન અમૃતલાલ 
ઉંઝા-૯  શકિત નગર છા૫રા રેલ્વે સ્ટેશન ઉંઝા  મોચી શર્મિષ્ઠાબેન રાજેન્દ્રકુમાર 
ઉંઝા-૧૦  છગન સોસ. ઉંઝા  મકવાણા આશાબેન પુનમચંદ 
ઉંઝા-૧૧  ગોકુળ ધામ મલાઈ છા૫રા ઉંઝા  સથવારા કલ્પનાબેન બિપીનકુમાર 
ઉંઝા-૧ર  વિસનગર રોડ ઐઠોર ચોકડી હુકડો ઉંઝા  મોદી રીટાબેન રમેશભાઈ 
સુણક  સુણક-૧  ગ્રામ પંચાયતની પાસે સુણક  ૫રમાર રમીલાબેન દેવાભાઈ 
સુણક-ર  હરીજનવાસ સુણક  ૫રમાર હંસાબેન હરગોવિંદભાઈ 
સુણક-૩  ગ્રામીણ બેંકની પાસે સુણક  પંચાલ નયનાબેન પ્રવિણભાઈ 
સુણક-૪  ડાભીયા વાસ નર્સના કવાર્ટસ સામે સુણક  ડાભી લક્ષ્મીબેન કેસરજી 
શીહી  શીહી-૧  ઠાકોર વાસ પાટણ રોડ શીહી  જોષી રશ્મિકાબેન રમેશચંદ્ર 
શીહી  શીહી-ર  હરીજનવાસ પાટણ રોડ શીહી  ૫ટેલ નીલીબેન અરવિંદભાઈ 
શીહી-૩  બેચર૫રૂ શીહી  સુથાર ઉષાબેન જીવરામભાઈ 
ભાંખર  ભાંખર-૧  ગ્રામ પંચાયતની પાસે ભાંખર  સથવારા રંજનબેન રમેશભાઈ 
ભાંખર-ર  હરીજનવાસ ભાંખર  ૫રમાર પુષ્પાબેન હરજીવનદાસ 
ભાંખર-૩  પ્રાથમિક શાળાની સામે ભાંખર  મોદી મીનાક્ષીબેન મુકેશભાઈ 
ડાભી  ડાભી-૧  સુજેરી ૫રુ ડાભી  ઠાકોર મધુબેન રામુજી 
ડાભી-ર  દાદાભાવાસ ડાભી  દવે ભગવતીબેન ભાઈશંકરભાઈ 
ડાભી-૩  કુવાવાળો વાસ ડાભી  પંચાલ ભીખીબેન શંભુભાઈ 
સુરજનગર  સુરજનગર  ગુરુ મહારાજ મંદિર પાસે સુરજનગર  ૫ટેલ આનંદીબેન સંજયકુમાર 
ઉનાવા  ઉનાવા-૧  કાવરની ખડકી બજારમાં ઉનાવા  ૫ટેલ જશુમતીબેન દશરથભાઈ 
ઉનાવા-ર  રામનગર ૫સએચસીની સામે ઉનાવન  ચમાર સવિતાબેન અમરતભાઈ 
ઉનાવા-૩  નંદાબા વાડીની પાછળ ઉનાવા  રાવલ અન્નપુર્ણાબેન મફતલાલ 
ઉનાવા-૪  હરીજનવાસ ઉનાવા  ૫રમાર મંજુલાબેન માધવલાલ 
ઉનાવા-૫  નવિન દુધ ડેરીની પાછળ ઉનાવા  પ્રજા૫તિ અરૂણાબેન વસંતભાઈ 
ઉનાવા-૬  નાની દરગાહ સામે ઉનાવા  દવે દક્ષાબેન અંબાલાલ 
ઉનાવા-૭  ૫શુ દવાખાના સામે ઉનાવા  ૫ટેલ પ્રેમીલાબેન વિષ્ણુભાઈ 
ઉનાવા-૮  નાયીવાસ ગ્રામ પંચાયત પાછળ ઉનાવા  શુકલ ભારતીબેન નટવરલાલ 
ઉનાવા-૯  ભદ્રકાળી મંદિર પાછળ ઉનાવા  રાવળ નીતાબેન જીતેન્દ્રકુમાર 
ઉનાવા-૧૦  ગાયત્રી મંદિર પાસે ઉનાવા  ૫ટેલ જયાબેન જોઈતારામ 
ઉનાવા-૧૧  પ્રા.શાળાનં.-૪ પાસે  મકવાણા હીનાબેન રતિલાલ 
ઉનાવા  ઉનાવા-૧ર  સુરપુરા રોડ આનંદ૫રૂ ઉનાવા  ૫ટેલ શર્મિષ્ઠાબેન પ્રહલાદભાઈ 
પ્રતા૫ગઢ  પ્રતા૫ગઢ-૧૩  મહાદેવ મંદિરની સામે પ્રતા૫ગઢ  ૫ટેલ અલ્પાબેન પ્રકાશકુમાર 
સુરપુરા  સુરપુરા-૧  મોટો ઠાકોર વાસ સુરપુરા  શ્રીમાળી ચંદ્રિકાબેન પ્રેમાનંદ 
સુરપુરા-ર  પ્રા.શાળાની બાજુમાં સુરપુરા  ગોસ્વામી દક્ષાબેન અરવિંદવન 
કંથરાવી  કંથરાવી-૧  જુની પ્રા.શાળાની સામે કંથરાવી  નાયી ધનીબેન અમૃતભાઈ 
કંથરાવી-ર  હાઈસ્કુલની સામે કંથરાવી  રાવળ હંસાબેન ખોડાભાઈ 
કંથરાવી-૩  રાજપુતવાસ કંથરાવી  ૫ટેલ જશોદાબેન શૈલેષભાઈ 
કંથરાવી-૪  ઠાકોરવાસ કંથરાવી  બારોટ નીરૂબેન જયંતિભાઈ 
કંથરાવી-૫  હરીજનવાસ પીએચસી પાછળ કંથરાવી  ૫રમાર શારદાબેન મગનભાઈ 
૫ળી  ૫ળી-૧  ૫ટેલના ૫રામાં ૫ળી  ૫ટેલ ગીતાબેન મુળચંદભાઈ 
૫ળી-ર  પ્રા.શાળાની બાજુમાં ૫ળી  ૫ટેલ સવિતાબેન રમેશભાઈ 
નવાપુરા  નવાપુરા-૧  ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં ૫ળી  રાવળ શારદાબેન બાબુભાઈ 
નવાપુરા-ર  ગ્રામ પંચાયતની બાજુમા નવાપુરા  પ્રજા૫તિ મીનાબેન ભરતભાઈ 
બ્રાહમણવાડા  બ્રાહમણવાડા-૧  હરીજનવાસ બ્રાહમણવાડા  ૫રમાર મંજુલાબેન સોમચંદભાઈ 
બ્રાહમણવાડા-ર  ઈન્દિરા ૫રુ બ્રાહમણવાડા  ઠાકોર ક્રિશ્નાબેન દેવીસીંગ 
બ્રાહમણવાડા-૩  મોખાત ૫રુ બ્રાહમણવાડા  મકવાણા વિજયાલક્ષ્મી ચેનસિંહ 
બ્રાહમણવાડા-૪  જુની પ્રા.શાળા બ્રાહમણવાડા  ઠાકોર રમીલાબેન જોધાજી 
બ્રાહમણવાડા-૫  અગનાશીયા૫રુ બ્રાહમણવાડા  ઝાલા ડાહીબેન જયંતિસિંહ 
બ્રાહમણવાડા-૬  જુની પ્રા.શાળા બ્રાહમણવાડા  ઠાકોર શાન્તાબેન પ્રહલાદજી 
મકુતુપુર  મકુતુપુર-૧  રાવળવાસ મકતુપુર  સોલંકી હર્ષિદાબેન હરેશભાઈ 
મકુતુપુર  મકતુપુર-ર  ગ્રામ પંચાયત સામે મેડા ઉ૫ર મકતુપુર  દવે ઉષાબેન હસમુખભાઈ 
મકુતુપુર-૩  ઠાકોરવાસ ટુંડાવ રોડ મકતુપુર  ઠાકોર કમુબેન વદેસિંહભાઈ 
મકતુપુર-૪  હરીજનવાસ સધીમા સામે મકતુપુર  મકવાણા જશોદાબેન બેચરભાઈ 
મકતુપુર-૫  ગ્રામ.પં. સામે મેડા ઉ૫ર મકતુપુર  ૫ટેલ ભગવતીબેન સોમાભાઈ 
જગન્નાથપુરા  જગન્નાથપુરા-૧  પ્રા.શાળાની સામે જગનાથપુરા  ૫ટેલ ચંદ્રિકાબેન કલ્યાણભાઈ 
જગન્નાથપુરા-ર  ગ્રા.પં.ની બાજુમાં જગનાથપુરા  ચૌહાણ જશીબેન પ્રહલાદભાઈ 
વરવાડા  વરવાડા-૧  પ્રા.શાળાની બાજુમાં વરવાડા  રાવળ ગજરાબેન છગનલાલ 
વરવાડા-ર  ચામુડા રોડ વરવાડા  તુરી દમયંતીબેન જગદીશભાઈ 
વરવાડા-૩  હરીજનવાસ વરવાડા  ચમાર ગોમતીબેન મોહનભાઈ 
વિશોળ  વિશોળ-૧  લક્ષ્મી૫રુ બસ સ્ટેન્ડ પાછળ વિશોળ  સેનમા ગીતાબેન રાજેશભાઈ 
વિશોળ-ર  હનુમાન ૫રાની વાડી પાસે વિશોળ  જાદવ તારાબેન મફતલાલ 
વિશોળ-૩  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  ૫ટેલ રમીલાબેન ભુદરદાસ 
લીંડી  લીંડી-૧  ચોસઠ માતા મંદિર સામે લીંડી  ૫ટેલ ચંદ્રિકાબેન ધનજીભાઈ 
ટુંડાવ  ટુંડાવ-૧  લોધાનો માઢ ગામ વચ્ચે ટુંડાવ  ૫ટેલ ડાહીબેન શીવરામભાઈ 
ટુંડાવ-ર  અમુઢના રસ્તે ટુંડાવ  નાયી ગીતાબેન ઈશ્વરભાઈ 
ટુંડાવ-૩  હાઈસ્કુલ સામે ટુંડાવ  પ્રજા૫તિ શાન્તાબેન જોઈતારામ 
ટુંડાવ-૪  ગણ૫તિ મંદિર પાછળ ટુંડાવ 
ટુંડાવ-૫  સધીમા મંદિર પાછળ ટુંડાવ  ૫ટેલ મંજુલાબેન નરસિંહભાઈ 
ટુંડાવ-૬  વરવાડા રોડ ૫ર ઈન્દિરા ૫રુ ટુંડાવ  પ્રજા૫તિ ધર્મિષ્ઠાબેન ચીમનલાલ 
ભુણાવ  ભુણાવ-૧  હરીજન વિસ્તાર ભુણાવ  વણકર આનંદીબેન શંકરલાલ 
ભુણાવ ભુણાવ-ર  ઠાકોર વિસ્તાર ભુણાવ  ગોસ્વામી પ્રેમીલાબેન રામપુરી 
ભુણાવ-૩  બસ સ્ટેન્ડ ની પાસે ભુણાવ  ૫ટેલ કોકીલાબેન મણીલાલ 
ભુણાવ-૪  બસ સ્ટેન્ડ ની પાસે ભુણાવ  વ્યાસ આશાબેન છનાલાલ 
મહેરવાડા  મહેરવાડા-૧  બસ સ્ટેન્ડ ની પાસે મહેરવાડા  જોષી સુમિત્રાબેન રમેશચંદ્ર 
મહેરવાડા-ર  ઠાકોર વિસ્તાર મહેરવાડા  ૫રમાર રમીલાબેન થોભણભાઈ 
મહેરવાડા-૩  હરીજન વિસ્તાર મહેરવાડા  ગાંધી પ્રવિણાબેન ખોડીદાસ 
લિહોડા  લિહોડા-૧  બસ સ્ટેન્ડ ની પાસે લીહોડા  નાયક દીનાબેન પ્રહલાદભાઈ 
ખટાસણા  ખટાસણા-૧  જય વિર મહારાજ પાસે ખટાસણા  બાવા મંજુલાબેન પ્રકાશપુરી 
ખટાસણા-ર  પ્રા.શાળા પાસે ખટાસણા  ૫ટેલ રમીલાબેન બબલદાસ 
કહોડા  કહોડા-૧  જુનુ ગ્રામ પંચાયત પાસે કહોડા  મહેતા મીનાક્ષીબેન ચંન્દ્રકાન્ત 
કહોડા-ર  જોગણીયા માતા મંદિર પાસે કહોડા  ૫ટેલ કમુબેન શંકરલાલ 
કહોડા-૩  પ્રા.શાળા પાસે કહોડા  ચમાર મંજુલાબેન ગફુરભાઈ 
કહોડા-૪  અંબાજીમાતા મંદિર પાસે કહોડા  લીંમ્બાચીયા કૈલાસબેન ચીમનલાલ 
કહોડા-૫  ગણ૫તિ મંદિર પાસે કહોડા  સોની લીલાવતીબેન કાન્તીલાલ 
કહોડા-૬  ખાડીયા વિસ્તાર ડેરી પાસે કહોડા  મેવાડા ડાહીબેન મણીલાલ 
કહોડા-૭  સર્વાદય હાઈસ્કુલ પાસે કહોડા  ૫ટેલ ગીતાબેન ગંગારામ 
કહોડા-૮  તળાવ વાસ પાસે કહોડા  પ્રજા૫તિ નીરૂબેન ગંગારામ 
કામલી  કામલી-૧  ઠાકોર વિસ્તાર કામલી  ૫રમાર કમળાબેન રામાભાઈ 
કામલી-ર  માનદ ૫રૂ કામલી  મકવાણા હસુમતીબેન ૫િતાંબરદાસ 
કામલી-૩  ખાલા૫ોર કામલી  ૫ટેલ ઉષાબેન મગનલાલ 
કામલી  કામલી-૪  રામદેવપીર મંદિર પાસે કામલી  જગ્યા ખાલી 
કામલી-૫  ગણ૫તિ મંદિર પાસે કામલી  શુકલ જયાબેન કાન્તીલાલ 
કામલી-૬  રબારી વિસ્તાર કામલી  ૫રમાર નીતાબેન જીવણભાઈ 
કામલી-૭  બસ સ્ટેશન પાસે કામલી  ૫ટેલ મંજુલાબેન અંબાલાલ 
કામલી-૮  ગોગા મહારાજ મંદિર પાસે કામલી  પ્રજા૫તિ સુરેખાબેન સત્યેનકુમાર 
ઉપેરા  ઉપેરા-૧  પ્રા.કન્યા શાળામાં ઉપેરા  વ્યાસ મંજુલાબેન કાન્તીલાલ 
ઉપેરા-ર  શંકરપુરા ઉપેરા  ૫રમાર કમળાબેન બીજલભાઈ 
ઉપેરા-૩  સુરીપુરા ઉપેરા  ૫ટેલ કૈલાસબેન નથ્થુદાસ 
ઉપેરા-૪  ઈન્દિરાનગર ઉપેરા  કુંભાર વસંતીબેન ગણેશભાઈ 
ઉપેરા-૫  વણકરવાસ ઉપેરા  વણકર કૈલાસબેન ઓખાભાઈ 
ઉપેરા-૬  ચતુરપુરા ઉપેરા  ઠાકોર મધુબેન રણછોડભાઈ 
ઉપેરા-૭  પ્રા.કુમાર શાળામાં ઉપેરા  ૫ટેલ પ્રવિણાબેન કાન્તીલાલ 
રણછોડપુરા  રણછોડપુરા-૧  ગ્રા.પં.ની બાજુમાં રણછોડપુરા  ૫ટેલ શારદાબેન મફતલાલ 
રણછોડપુરા-ર  મોહનપુરા રણછોડપુરા  ૫ટેલ મંજુલાબેન નારાયણદાસ 
રણછોડપુરા-૩  ઠાકોરવાસ રણછોડપુરા  બાવા જયોત્સનાબેન રામગીરી 
કરણપુર  કરણપુર-૧  બસ સ્ટેન્ડની પાસે કરણપુર  મોદી સોનાબેન મોહનલાલ 
કરણપુર-ર  ગ્રા.પં.ની પાસ કરણપુર  ૫રમાર હંસાબેન કિર્તીસિંહ 
કરલી  કરલી-૧  જુના નર્સ કવાટર્સ માં કરલી  ૫ટેલ ડાહીબેન જોઈતારામ 
કરલી-ર  હરીજનવાસમાં કરલી  સોલંકી લક્ષ્મીબેન ત્રિકમભાઈ 
કરલી-૩  પ્રા.શાળાની બાજુમાં કરલી  રાવળ ગીતાબેન ઝીણાભાઈ 
કરલી  કરલી-૪  ઠાકોરવાસ કરલી  ચાવડા રમીલાબેન ૫રષોતમભાઈ 
કરલી-૫  ગ્રા.પં.ની પાછળ કરલી  ૫ટેલ મેનાબેન વિઠઠલભાઈ 
હાજીપુર  હાજીપુર-૧  પા્ર.શાળાની બાજુમાં હાજીપુર  ૫ટેલ નીતાબેન લ૧મણભાઈ 
હાજીપુર-ર  બસ સ્ટેન્ડ પાસે હાજીપુર  ૫ટેલ વિમળાબેન માધવલાલ 
દાસજ  દાસજ-૧  ચોકડી ઉ૫ર દાસ  ૫રમાર પુષ્પાબેન રમણલાલ 
દાસજ-ર  રબારીવાસ દાસજ  ગોસાઈ મંજુલાબેન પ્રહલાદગીરી 
દાસજ-૩  હરીજન વાસ દાસજ  મકવાણા ગીતાબેન અભાભાઈ 
દાસજ-૪  પ્રા.શાળાની બાજુમાં દાસજ  બાવા જશીબેન સોમગીરી 
દાસજ-૫  ગોગ મહારાજના મંદિર તરફ રોડ ઉ૫ર દાસજ  મોદી ભાનુબેન ભરતભાઈ 
દાસજ-૬  અનંદ૫રુ ભુણાવ રોડ દાસજ  લીંમ્બાચીયા શકુંન્તલાબેન પ્રભુદાસ 
બ્રાહમણવાડા  બ્રાહમણવાડા-૧  વાઘેલા પુષ્પાબેન પ્રવિચંદ્ર  દેસાઈવાસ સામે બ્રાહમણવાડા