×

શાખાની કામગીરી

  • શાખાની કામગીરી
  • ટપાલ દફતરની કામગીરી
  • એડીએમ દફતરની કામગીરી
  • રા.કુ.સહાય અંગેની કામગીરી
  • ચોમાસુ,અતિવૃષ્ટિ અંગે ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની કામગીરી